HAN Logo
 
 
 

Z dostępu spoza Kampusu UEK mogą korzystać pracownicy oraz studenci UEK (wszystkich rodzajów studiów) posiadający ważną kartę biblioteczną. Dostęp uruchamiany jest automatycznie. Dane odświeżane są raz dziennie (o północy).

Przy logowaniu należy podać:

  • Nazwa użytkownika: numer karty bibliotecznej (2020..........) > na odwrocie ELS
  • Hasło: seria i nr dowodu tożsamości (seria dużymi literami, numer bez spacji).

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy sprawdzić czy:

  • karta biblioteczna jest aktywna;
  • opłata za przetrzymane książki nie przekracza 10 PLN.

Zasoby elektroniczne chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z wydawnictw elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.

Pytania, uwagi, problemy: bazydanych@uek.krakow.pl, tel. 12 293 5737

Access to the electronic resources from the outside of the CUE campus network is available for academic staff and university students with valid library card. Access is activated automatically. Data is refreshed once a day (at midnight).

When you log in, please provide your:

  • username:library card number (eg. 2020012345)
  • password: identity card number (eg. ABC123456)

In case of any problems, please check if:

  • your library card is valid for the academic year
  • overdue books fine is less than 10 zł

Electronic resources are protected by copyright. Licenses for the use of electronic publications prohibit the creation of local archives. The number of downloads should correspond to the actual needs resulting from scientific or research purposes.

Please forward any questions, comments or problems to: bazydanych@uek.krakow.pl, tel. 12 293 5737